Zorg

Wij kiezen in onze school doelbewust voor een goed georganiseerd zorgbeleid. We streven ernaar dat elke leerling zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien.

In de eerste plaats zorgen leerkrachten en directie voor de begeleiding van de leerlingen. En verder kunnen ouders voor de begeleiding van hun kind steeds een beroep doen op een taalcoach, begeleiding bij leerstoornissen, socio-emotionele begeleiding (SEB), medewerkers van geïntegreerd onderwijs (GON), CLB-begeleiders, interne begeleiding (IB), en de vertrouwensleerlingen.

Studiebegeleiding wordt voor alle vakken voor de leerlingen van de eerste graad voorzien in het ‘PlusProject’, en voor het vak wiskunde voor leerlingen in de tweede graad. Leerlingen die voor en na schooltijd in de school wensen te studeren, kunnen terecht in de begeleide ochtend- en avondstudie.

Ons zorgbeleid

Hieronder zoomen we uitgebreider in op ons zorgbeleid dat ook wordt verduidelijkt in het organogram ‘globale zorg op SJB (M-decreet)’. Dit organogram valt terug op het zorgcontinuüm dat conform het nieuwe M-decreet is en er voor onze school zo uitziet:

  1. De klassenleraar (of een andere leerkracht die in vertrouwen genomen wordt) is vaak het eerste aanspreekpunt als een probleem opduikt. Hij of zij onderzoekt de probleemsituatie en kan vaak zelf de nodige steun en zorg bieden. Zodra het probleem ernstiger is en/of meer deskundige zorg vraagt, zal de leerkracht overleggen met de socio-emotionele begeleiders (SEB) of het CLB.
  2. De socio-emotionele begeleiders op SJB zijn Christel Theunis, Sofie Loffens en Marc Goor. Vanuit hun opleiding en ervaring hebben zij de gepaste vaardigheden om de klastitularis te begeleiden in zijn gesprekken met de leerling, of de begeleiding zelf te doen. Soms worden de socio-emotionele begeleiders ingeschakeld door de directie of de klastitularis, maar evenzeer kunnen zij rechtstreeks aangesproken worden door de leerlingen of door ouders.
  3. In een aantal situaties is het meer aangewezen dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding de begeleiding opvolgt of op zich neemt. Het CLB opereert onafhankelijk van de school en staat in voor de gezondheid en het welbevinden van de leerling, zowel op studievlak als op emotioneel, sociaal of lichamelijk vlak. Chiara Salvo en Lidia Michiels zijn de CLB-contactpersonen voor onze school.
  4. Tenslotte zijn er de vertrouwensleerlingen. Zij hebben een opleiding gekregen over actief luisteren en andere gesprekstechnieken. Elke klas in het eerste jaar heeft enkele vertrouwensleerlingen die meter/peter zijn van de leerlingen van die klas. Daardoor is de drempel heel laag om met hen een praatje te doen over de klas, de leerkrachten, of andere moeilijke zaken… Zo worden soms op een spontane manier problemen opgemerkt en/of aangepakt.

Iedereen die betrokken is bij de socio-emotionele begeleiding op het SJB, is overtuigd van de meerwaarde van onderling overleg. Ons streven is dat de socio-emotionele begeleiding op maat is van elke leerling. Daarom zijn er geregeld structurele momenten voorzien, waarop overlegd wordt tussen socio-emotionele begeleiders (SEB), CLB en directie. Bovendien wordt het nodige besproken met de klastitularis en – als dat aangewezen is – met vakleerkrachten.

Op deze manier hopen we op het Sint-Jan Berchmanscollege mee te werken aan het welzijn van onze leerlingen.