Wat SJB voor ogen heeft

Het gewone buitengewoon doen

vanuit christelijke waarden en normen

via overleg binnen een brede school waar

leren, leven en zorgen even belangrijk zijn.

In deze zinnen zitten onze visie, onze missie en onze kijk op ons opvoedingsproject vervat. Zij zijn telkens het uitgangspunt wanneer we elke dag opnieuw samen school maken. Een school met een open poort op de maatschappij waarin we leven, een school die rust op drie pijlers:

 

LEREN

Het gewone buitengewoon doen

met een kwaliteitsvolle leeromgeving voor ogen.

 

We ontwikkelen gedurende zes of zeven jaren procesmatig de aanwezige talenten, nieuwsgierigheid en leerbereidheid van jongeren.

Voor een optimale start begeleiden we de leerlingen in de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Tijdens de gehele schoolloopbaan en vooral tijdens de studiekeuzebegeleiding zetten we in op de talenten van elke leerling.

Zelfontwikkelend leren en aanmoedigen van creativiteit zijn uitgangspunten om de kennis en vaardigheden die centraal staan in deze vorming te bereiken.

We hebben aandacht voor het verwerven van competenties via een wisselwerking met externe partners en bedrijven.

We bereiden onze leerlingen voor op het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt door hen een algemene en ervaringsgerichte vorming aan te bieden, met als doel te functioneren in een multidisciplinaire samenleving.

De resultaten van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs worden opgevolgd als meetbare referenties.

Zo geven we jongeren de kansen en de middelen zich te ontwikkelen tot enthousiaste en geëngageerde jongvolwassenen.

 

 

LEVEN

Het gewone buitengewoon doen

met een respectvolle en talentontplooiende leefomgeving voor ogen.

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen afspraken en regels mee vorm geven vanuit een fundamenteel respect voor elkaar in schoolse context en daarbuiten. We stimuleren de zorg bij leerlingen voor leermateriaal en zetten in op een aangenaam studieklimaat en een sterke leeromgeving.

We leren leerlingen omgaan met diversiteit en solidair zijn met de medemens. Door middel van een open schoolcultuur willen we de dialoog met alle schoolse partners en met de maatschappij bevorderen.

Wij bieden jonge mensen kansen om hun talenten te ontplooien, verantwoordelijkheid op te nemen en te participeren aan het schoolleven via een ruim aanbod aan projecten, activiteiten en leerlingenraden.

Om een actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren bieden we ook culturele en sportieve activiteiten aan buiten de schooluren.

Zo leren we jongeren samenleven en dagen we ze uit om kritische, geëngageerde burgers te worden.

 

 

ZORGEN

Het gewone buitengewoon doen

met een attente zorgomgeving voor ogen.

Samen bevorderen we een waarderend klimaat waarin zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van de leerling kunnen groeien.

Als school hechten we belang aan de zorg op maat van de klasgroep en het welbevinden van elke individuele leerling. Het zorgbeleid van onze school en de samenwerking met het CLB dragen hiertoe bij.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen voelen op persoonlijk vlak, in de klasgroep, op de school en in hun relatie met personeelsleden.

Met gelijke onderwijskansen voor ogen maximaliseren we leerbevorderende factoren en minimaliseren we leerbelemmerende factoren, o.a. door het naleven van de Molse schoolcode.

Zo oefenen we onszelf als brede, christelijk geïnspireerde school in de zorg voor elkaar door initiatieven binnen en buiten de school. Hierbij nemen leerlingen een centrale rol op.