Zorg op SJB: ons plan van aanpak

Voor je kind is het belangrijk om zich op zijn gemak te voelen op school.

Als een leerling niet goed in zijn vel zit, ongelukkig lijkt of een moeilijke situatie meemaakt,… is dat voor onze school iets wat de nodige aandacht verdient. Een leerling in balans is tevreden en meer gemotiveerd voor zijn studies.

Daarom wordt op het Sint-Jan Berchmanscollege socio-emotionele begeleiding voorzien.

1/ De klastitularis (of een andere leerkracht die in vertrouwen genomen wordt) is vaak het eerste aanspreekpunt als een probleem opduikt. Hij onderzoekt de probleemsituatie en kan vaak zelf de nodige steun en zorg bieden.

Zodra het probleem ernstiger is en/of meer deskundige zorg vraagt, zal hij overleggen met de socio-emotionele begeleiders (SEB) of het CLB.

2/De socio-emotionele begeleiders op SJB zijn Christel Theunis, Elio Loos en Marc Goor. Vanuit hun opleiding en ervaring hebben zij de gepaste vaardigheden om de klastitularis te begeleiden in zijn gesprekken met de leerling, of de begeleiding zelf te doen.

Bij hen kunnen leerlingen terecht met allerhande socio-emotionele problemen: o.a. in de knoop zitten met zichzelf, moeilijkheden met leeftijdsgenoten, moeilijke ervaringen thuis of elders, moeite met de puberteit, vragen over relaties….

Soms worden de socio-emotionele begeleiders ingeschakeld door de directie of de klastitularis, maar evenzeer kunnen zij rechtstreeks aangesproken worden door de leerlingen of door jullie als ouders.

–      Leerlingen kunnen de socio-emotionele begeleiders opzoeken in hun lokaal (Aa 3.01 of Aa 3.02), kunnen vragen voor een gesprek met één van hen via Smartschool.

–      Ouders die vragen hebben, kunnen de socio-emotionele begeleiders contacteren via het nummer van de school tijdens de schooluren (014/31 18 41). In nood zijn ze ’s avonds bereikbaar op hun thuisnummer (zie jaarkalender).

3/ In een aantal situaties is het meer aangewezen dat de CLB-medewerkster de begeleiding opvolgt of op zich neemt.

Sofie Loffens is de contactpersoon voor onze school.

Met haar kan best worden gecommuniceerd als:

–      het jullie keuze is om de socio-emotionele begeleiding onafhankelijk van de school te laten verlopen;

–      onmiddellijk andere disciplines moeten betrokken worden, zoals een verpleegkundige, een schoolarts of een maatschappelijk werkster;

–      zich specifieke problemen stellen zoals faalangst, vragen over studieoriëntatie, concentratieproblemen, vragen naar diagnosestelling bij leer-of ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS…).

Sofie Loffens kan gecontacteerd worden op het nummer van het CLB (014/33 76 20).

4/ Tenslotte zijn er de vertrouwensleerlingen. Zij hebben een opleiding gekregen over actief luisteren en andere gesprekstechnieken. Elke klas in het eerste jaar heeft enkele vertrouwensleerlingen die meter/peter zijn van de leerlingen van die klas. Daardoor is de drempel heel laag om met hen een praatje te doen over de klas, de leerkrachten, moeilijke dingen… Zo worden soms op een spontane manier problemen opgemerkt en/of aangepakt.

De vertrouwensleerlingen worden door een leerkracht opgevolgd en moeten natuurlijk ook doorverwijzen naar de socio-emotionele begeleiders (SEB) of de CLB-medewerkster als de situatie hun deskundigheid overstijgt.

Iedereen die betrokken is bij de socio-emotionele begeleiding op het SJB, is overtuigd van de meerwaarde van onderling overleg. Ons streven is dat de socio-emotionele begeleiding op maat is van elke leerling. Daarom zijn er geregeld structurele momenten voorzien, waarop overlegd wordt tussen socio-emotionele begeleiders (SEB) , CLB en directie. Bovendien wordt het nodige besproken met de klastitularis en – als dat aangewezen is – met vakleerkrachten.

Op deze manier hopen we op het Sint-Jan Berchmanscollege mee te werken aan het welzijn van onze leerlingen.

Elio Loos, Marc Goor en Christel Theunis, socio-emotionele begeleiders

Sofie Loffens, CLB-medewerkster