Nicaragua april 2018: de voorbereiding is gestart…

Op 9 september om 19u zijn alle vierdejaarsleerlingen uitgenodigd in de Podiumzaal van het Getouw om kennis te maken met de inleefreis naar Nicaragua. Hieronder vinden jullie alle gegevens ivm deze Molse inleefreis:

Algemene gegevens

Een inleefreis is een ambitieus programma waarbij jongeren intens voorbereid worden, Spaans leren, fondsen werven om dan in april 2018 voor twee weken naar de Molse zusterstad Santo Tomás te trekken. Nadien werken we met alle jongeren een themaweek uit voor de Molse scholen en kunnen ze instappen in de Nicajongeren die eigen jeugdgerichte ontwikkelingsprogramma’s in Nicaragua waarmaken.

Criteria om deel te nemen

 • De deelnemers moeten begin september 2016 in het vierde jaar van een Molse secundaire school zitten.
 • De deelnemers moeten op het moment van de reis in een Molse secundaire school les volgen.
 • De deelnemer kan zich vrijmaken van september 2016 tot november 2018 om het volledige traject te volgen: vormingen, Spaanse les, weekend, fondsenwerving, reis en naverwerking.
 • De deelnemer neemt deel aan alle activiteiten.
 • De deelnemer is bereid deel te nemen aan het selectieproces.

Aantal deelnemers

 • 40 leerlingen
 • 1 leerkracht per deelnemende school
 • 6 begeleiders van het Nicaraguacomité (incl. verpleegkundig team)
 • 6 begeleiders van de Nicajongeren

De reis zelf

 • 5 dagen rondreis in Nicaragua met toeristische bezoeken en aandacht voor sociale projecten (Inhijambia straatkinderenproject, …)
 • 9 dagen in gastgezin in Santo Tomás (met jongerenuitwisseling, bezoek aan stedenbandprojecten, activiteiten met kansarme jongeren uit het dorp, …)

Kostprijs

De prijs wordt sterk bepaald door de vliegtuigtickets. We mikken op een maximumprijs van 900 euro voor de deelnemers. Reële kostprijs bedraagt rond de 2000 euro.

Als u weet dat er volgend jaar geïnteresseerde jongeren in het vierde jaar zitten met financiële problemen thuis, vragen we ons een seintje te geven zodat we in alle discretie contact kunnen opnemen met deze leerling om een financiële regeling uit te werken. Hiervoor contacteer je onze financiële vertrouwenspersoon Lief Tips (0494/17 12 46).

Waarom het educatieve inleefreistraject? Jongeren engageren!

Algemeen kader

Een stedenband op het officiële niveau van gemeente tot gemeente heeft geweldige troeven, daar bestaat geen twijfel over. Om lokale projecten te steunen geeft dit model zeer goede resultaten. Bovendien geeft officieel werken de mogelijkheid om de lokale democratische structuren te ondersteunen om zo de leefomstandigheden in de zusterstad te verbeteren.

Maar hoe ga je de bevolking betrekken bij het verzusteringsproject? Werk je van boven uit of probeer je een evenwicht te vinden en is het een doel om de basiswerking in beide gemeenten inspraak te geven in het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid?

In Santo Tomás bestaat de wil om vanuit de gemeente een participatieve structuur uit te bouwen met overleggroepen die debatteren over specifieke thema’s: bijv. kinderen, sport, lokale economie, gezondheidszorg, jeugd, onderwijs, transport, … Vanuit de verzustering kan je dit gemeentelijk proces perfect steunen op gemeentelijk niveau, maar daarnaast is het evenzeer belangrijk bekwame en geïnteresseerde burgers uit het dorp te mobiliseren om deel te nemen aan deze overlegstructuren. Op deze wijze krijg je een vrijwel professionele basisbeweging die wanneer het kan nauw samenwerkt met het lokale bestuur en indien nodig op het lokaal bestuur druk zet om sociale ontwikkeling na te streven. Op deze manier zijn de projecten niet meer afhankelijk van verkiezingsresultaten met wisselende bestuurslui. Het ene niveau zal dankzij het andere beter functioneren, wat beide werkingen ten goede zal komen.

In België is één van de troeven van lokale internationale samenwerking de toegankelijkheid voor de inwoners: door het kleinschalige karakter blijft het overzichtelijk en handelbaar voor mensen die zich willen inzetten voor de Derde Wereld.

Uit onze ervaring bepleiten we een stedenband met vier partners: de twee lokale besturen en in beide gemeenten een vrijwilligersgroep, die allemaal op elkaar kunnen rekenen, die elkaar stimuleren om zo tot het gewenste resultaat te komen.

Van waar komen onze nieuwe leden?

De band die met een gemeente ontstaat is vaak gebaseerd op toevalligheden: een inwoner die een project doet in een bepaald land, iemand die op bezoek was in het Zuiden en met zijn ervaring iets wil doen, … Deze persoon organiseert zich met een aantal kennissen, vindt steun bij zijn gemeentebestuur of bij de ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking en men is vertrokken. Bij de eerste activiteiten treft men nog geïnteresseerden die mee in het project stappen. Als men niet oplet wordt men een gesloten groep met alsmaar ouder wordende leden die geleidelijk uitgeblust raakt en doodbloedt.  Elke vereniging moet voortdurend op zoek gaan naar nieuwe mensen die op hun manier iets extra geven.

In Mol blijken er vier wegen te zijn die leiden tot een langdurig engagement in het verzusteringsproject:

 • De verzusteringsorganisatie heeft als centrale plaats een gemeentelijk gebouw waarin ook de dienst ontwikkelingssamenwerking en de wereldwinkel gevestigd zijn. Hierdoor is er een nauw contact tussen stedenband en wereldwinkel waardoor mensen uit het ene initiatieven actief worden in het andere.
 • Bij  acties in Mol ontdekken geregeld nieuwe mensen de verzustering en tonen hun interesse en treden toe.
 • Om de drie jaar trekken vrijwilligers gedurende een maand naar Nicaragua: het hoofddoel is het land, zustergemeente en haar bevolking leren kennen, maar ook een symbolische actie, zoals bijv. een bouwproject, is voorzien. Hierdoor krijgt de verzustering een gezicht en ziet men de noden maar ook de verwezenlijkingen. Voor velen is dit de aanzet tot een langdurig engagement, voor anderen is het een vernieuwing van de inzet.
 • De inleefreizen voor jongeren blijken de ideale manier om zowel jongeren als volwassenen bij de stedenbandactiviteiten te betrekken. Een jongerengroep is er uit ontstaan, maar zowel leerkrachten als ouders namen nadien hun rol op in de stedenband.

Hoe spreken we jongeren aan? de inleefreis!

Alle mensen in Vlaanderen, en zeker de jongeren krijgen een enorm aanbod aan activiteiten voor hun vrije tijd aangereikt. Bovendien zijn potentieel geïnteresseerde jongeren vaak al erg actief in jeugdbewegingen, sportclubs, muziekscholen,… Het is dus kwestie om met een aantrekkelijk ‘product’ naar de jongeren te stappen, waardoor er interesse gewekt wordt. Als de verzustering goed draait en de jongeren eenmaal gebeten zijn door het verzusteringsproject is het niet meer zo moeilijk om ze bij het project betrokken te houden.

Het inleefreistraject in praktijk

Voorbereiding deel 1

Bij de start van het schooljaar worden alle vierdejaars studenten van de Molse secundaire scholen bezocht, om hen te informeren over het volledige traject van de inleefreizen.

Vanaf de tweede week van september start de voorbereiding van de inleefreis en hun samenwerking met jongeren uit een andere cultuur.

In deze eerste fase zijn 1 vorming en een vormingsweekend voorzien. Centraal thema in de vormingsreeks zijn:

 • Intercultureel denken
 • Achtergronden van structurele aanpak van internationale samenwerking
 • Visie van Nicaraguaanse jongeren op internationale samenwerking

Elke week ontvangen de jongeren 1,5u intensieve Spaanse les. CVO Kempen werkte hiervoor een aangepast leertraject uit waarbij de normale leerdoelen gekoppeld werden aan de Nicaraguaanse realiteit. Voor de BSO- en BuSO-studenten wordt een apart traject voor de Spaanse lessen uitgewerkt.

De selectie

Na 4 maanden bepaalt een jury de definitieve samenstelling van de groep op basis van een motivatieonderzoek en wordt de selectie meegedeeld. Meer hierover in een later gedeelte.

Voorbereiding deel 2

Tegelijkertijd met hun leeftijdsgenoten in Santo Tomas worden onze jongeren opgeleid om ambassadeurs te worden van internationale solidariteit. Hiervoor is een maandelijkse vormingsavond gepland.

Geplande thema’s

 • Betekenis van Fairtrade voor samenwerkingsverbanden
 • Onderwijs in het Zuiden
 • Stedenbanden en de duurzame ontwikkelingsdoelen
 • Geschiedenis en politiek van Nicaragua
 • Culturele misverstanden tussen Belgen en Nicaraguanen
 • Reizen naar een ontwikkelingsland: praktische en inhoudelijke tips

Inleefreis (april ’18)

Gedurende 14 dagen verblijft de kerngroep van ongeveer 60 personen in Nicaragua.

De inleefreis maakt Belgische jongeren bewust van het leven zoals het is in een Middenamerikaans land. Dit gebeurt doordat ze ondergedompeld worden in een voor hen nieuwe maatschappij. Twee weken lang ondervinden ze aan den lijve hoe de mensen ginds (zeker hun leeftijdsgenoten) omgaan met de dagelijkse problemen en leefstructuren. Ze verblijven bij gastgezinnen, bezoeken sociale voorzieningen, maken kennis met het platteland. Ook ontdekken ze de toeristische troeven van Nicaragua en de stedelijke problematiek voor jongeren.

Tijdens deze inleefreis is er tijd om met de CDC-jongeren ervaringen uit te wisselen. Hierbij zal ook al een eerste stap gezet worden in de uitwerking van het naverwerkingsproject.

Naverwerking (mei  – november ’18)

Op het einde van het traject brengen Molse en Nicaraguaanse jongeren samen hun verhaal. Wat dit voor 2018 concreet zal inhouden, moet nog bepaald worden.
Voorbeeld 2015: In de historische locatie ‘de Zwaan’ in Mol zal gewerkt worden met straattoneel, projecties, geluidsfragmenten en inleefateliers. De regie is in handen van een Belgische en Nicaraguaanse regisseur en op de verschillende podia zullen zowel Belgische als Nicaraguaanse jongeren staan. Ongeveer 3000 scholieren en zo’n 300 andere sympathisanten bezochten deze voorstelling. Bij het theaterspektakel hoort een éénmalig tijdschrift met concrete verhalen van de leerlingen die mee gingen op inleefreis.

Het is niet alleen voldoende om de jongeren mee te hebben in heel het project, ook de school en meer bepaald de leerkrachten moeten mee zijn. Zij zullen in de toekomst immers verder moeten werken met de educatieve koffer, het tijdschrift, …

Oproep jongeren

We willen alle jongeren die in het vierde jaar van Molse scholen zitten bereiken.

 • Alle leerlingen van het derde jaar krijgen tijdens de maand juni ‘16 een flyer waarin het project voorgesteld wordt. De scholen krijgen een herinneringsbrief tijdens de tweede heft van augustus. We vragen deze op 1 september mee te geven aan de leerlingen van het 4de
 • Alle TSO, BSO en BuSO-scholen kunnen bezocht worden. Iemand van het Nicaraguacomité en een oud-leerling die actief is binnen de Nicajongeren geven een voorstelling die ongeveer 30 minuten duurt. Hierin wordt het project voorgesteld. We stellen vast dat vooral jongeren uit het ASO deelnemen. Door dit infomoment willen we de drempel voor TSO, BSO en BuSO leerlingen verlagen.
 • Op 9 september ’16 organiseren we een informatiemoment voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders.
 • De Spaanse les start vanaf de tweede week van september. Ook hier zullen we differentiëren tussen ASO en TSO enerzijds en BSO en BuSO anderzijds.

Alle Molse secundaire scholen kunnen deelnemen:

Europese school, Galbergen, Atheneum Het Spoor, Technisch Atheneum Het Spoor, Rozenberg SO, Sint-Lutgardis Instituut, Sint-Jan Berchmanscollege en Technisch Instituut Sint-Paulus.

Het is sowieso waardevol oud-leerlingen en/of leerkrachten die al deelnamen bij de start van het schooljaar ruimte te geven om toelichting te geven.

Selectieprocedure leerlingen

De selectieperiode wordt ingekort tot 4 maanden met een beperkt activiteitenprogramma om ontgoochelingen te beperken. Op basis van de evaluaties van voorbije inleefreizen hebben we de selectieprocedure voor deze reis sterk vereenvoudigd. De coördinatie van deze selectie zal gebeuren door de ‘stuurgroep inleefreis’ waarvan ook de begeleider uit uw school deel uitmaakt.

Praktisch

De selectie zal grotendeels op basis van loting gebeuren. Op enkele criteria zal deze loting echter wel gestuurd verlopen:

 • Minimum 1 deelnemer per school
 • Wild card-systeem voor mensen die positief opvallen
 • Korte beoordeling van ‘niet-geschikte’ kandidaten

Oproep leerkrachten

We zoeken één leerkracht of hulpopvoeder per school. Het is belangrijk een gemotiveerde persoon te vinden die het hele proces (voorbereiding, inleefreis en naverwerking) wil doormaken. We merken dat de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon die hij/zij ook in de school ontmoet een groot verschil maakt tijdens het volledige traject van de inleefreis.

Indien er zich binnen dezelfde school meerdere kandidaten aanbieden, vragen wij de directie om een keuze te maken voor een van deze kandidaten.

Gewenst profiel

 • Interesse hebben in een netoverschrijdend project ontwikkelingssamenwerking
 • Ervaring hebben met projectwerking met leerlingen (in de ruime zin)
 • Actief willen meewerken aan de voorbereidingsfase
  • Een 10-tal vormingssessies met aansluitend stuurgroepvergadering
  • Een 6-tal fondsenwervende activiteiten
 • Actief willen meewerken aan de naverwerkingsfase
  • Meewerken aan de voorbereiding van een deel van het naverwerkings-project
  • Tijdens de themaweek tijd vrijmaken voor de praktische organisatie
 • Bereid zijn als tussenpersoon te fungeren tussen de begeleidingsgroep en de
  directie van de school
 • Een basiskennis Spaans hebben of bereid zijn deze te verwerven voor het vertrek
 • Bereid zijn dezelfde prijs te betalen als de leerlingen en de andere begeleiders

Contactpersoon voor praktische afspraken

Lief Tips,   voorzitter Nicaraguacomité

Gildestraat 3 bus 1,  2400 Mol
0494/17 12 46

lief.tips@telenet.be

De inleefreis 2018 is een samenwerking tussen Nicaraguacomite Mol en de gemeente Mol