Polsbandjesactie: SJB pestvrije school

Wapenstilstand op 11 november: een engagement om nooit nog oorlog te voeren. Maar oorlog woedt ook op kleinere schaal en is niet enkel een zaak van naties en overheden.

Daar waar mensen elkaar kwetsen, daar waar mensen gepest worden; ook daar woedt een oorlog…

Als school willen we onze drie peilers ‘leren, leven en zorgen’ omzetten in daden. In dit kader willen we duidelijk maken dat we ons engageren om van SJB een pestvrije omgeving te maken door respectvol met elkaar om te gaan. Hiervoor durven we ook van onze leerlingen een engagement te vragen. Zelfs een duidelijk zichtbaar engagement, in de vorm van een polsbandje.

Vanuit de werkgroep No Blame wordt in de week van 11 november opnieuw gestart met een polsbandjesactie.

De bedoeling is dat de klastitularissen deze actie kort kaderen bij hun leerlingen. Leerlingen kunnen zich engageren door een polsbandje te dragen. De leerlingen kunnen namelijk een polsbandje bekomen, dat een duidelijk signaal geeft dat zij meewerken aan een pestvrije school. Zij nemen het engagement op om anderen niet te pesten, maar ook om niet aan de kantlijn toe te kijken wanneer anderen het slachtoffer van pestgedrag worden. Het polsbandje kunnen zij bij de titularis bekomen, maar enkel nadat ze er uitdrukkelijk zelf achter vragen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat u alle leerlingen van uw klas meteen een polsbandje toestopt. Het initiatief moet van hen komen.

Samen voor een school waar het ‘leren, leven en zorgen’ aangenaam is voor iedereen.