Leefregel

Samen willen we de kleine wereld die onze school vormt voor iedereen leefbaar maken. Daarvoor zijn rust, orde en respect voor elkaar van groot be­lang. In deze leefregel worden de waarden die in het opvoe­dingsproject uitgeschreven zijn, concreet gemaakt in een ge­dragscode. Samen met het schoolreglement en het opvoedingsproject vormt deze leefregel dus een eenheid.

Je probeert met je houding deze leefregel in alle omstan­digheden te respecteren: onderweg van en naar school, op de speelplaats, in het schoolgebouw en in de klas, en buiten de school tijdens buitenschoolse activiteiten.

We willen met deze leefregel vooral de geest van het samenle­ven op de school illustreren, zonder een gedetailleerde opsom­ming te geven van alle praktische richtlijnen.

Je kan de leefregel hier raadplegen.