Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject geeft de krachtlijnen weer van waaruit wij onze vorming en opvoeding in het Sint-Jan Berchmanscollege proberen gestalte te geven. Het is een visietekst die in grote lijnen de doelen aangeeft die wij op pedagogisch vlak nastreven:

Het gewone buitengewoon doen in een school waar leren, leven en zorgen belangrijk zijn.”

Leren

Het gewone buitengewoon doen met een kwaliteitsvolle leeromgeving voor ogen.”

Het opbouwen van kennis, vaardigheden en attitudes is de kerntaak van de school. We verkennen en ontwikkelen de aanwezige nieuwsgierigheid, de talenten, de leerbereidheid en het doorzettingsvermogen van jongeren door het aanbieden van vakgebonden inhouden. Zo geven we een brede waaier aan culturele waarden door.

Daarom begeleiden we leerlingen in de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs en blijven we hen gedurende de hele schoolloopbaan op SJB ondersteunen vertrekkend vanuit hun interesses, talenten en inzet. Zelfontwikkelend leren en aanmoedigen van creativiteit zijn uitgangspunten om kennis en vaardigheden te bereiken.

We hebben aandacht voor het verwerven van competenties via een wisselwerking met externe partners en bedrijven. We bereiden onze leerlingen voor op het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel te functioneren in een multidisciplinaire samenleving. De resultaten van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs worden opgevolgd als meetbare referenties.

Op die manier geven we jongeren kansen en middelen zich te ontwikkelen tot enthousiaste en geëngageerde jongvolwassenen.

Leven

“Het gewone buitengewoon doen met een respectvolle en talentontplooiende leefomgeving voor ogen.”

In de mini-maatschappij die onze leeromgeving is, leren we jongeren omgaan met diversiteit en solidair zijn met de medemens. Door middel van een open schoolcultuur willen we de dialoog met alle schoolse partners en met de maatschappij bevorderen.

Wij bieden jonge mensen kansen om hun talenten te ontplooien, verantwoordelijkheid op te nemen en te participeren aan het schoolleven via een ruim aanbod aan projecten, activiteiten en leerlingenraden. Vanuit de idee ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ bieden we culturele en sportieve activiteiten aan binnen en buiten de schooluren.

Om het samenleven op onze school in goede banen te leiden is het nodig dat leerlingen en personeelsleden afspraken en regels in schoolse context en daarbuiten naleven vanuit een fundamenteel respect voor elkaar. Zo dagen we leerlingen uit kritische en geëngageerde burgers te worden.

Zorgen

“Het gewone buitengewoon doen met een attente zorgomgeving voor ogen.”

Leren kan maar wanneer leerlingen en personeelsleden meewerken aan een waarderend klimaat waarbinnen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen groeien. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen voelen op persoonlijk vlak, in de klas, op de school en in hun relatie met personeelsleden.

Als school hechten we belang aan de zorg op maat van de klasgroep en het welbevinden van elke individuele leerling. Het zorgbeleid van onze school en de samenwerking met het gezin, het CLB en externe partners dragen hiertoe bij. Met het oog op gelijke onderwijskansen leven we de Molse schoolcode na en nemen we andere initiatieven die de kansen tot leren voor iedereen mogelijk maken.

Als brede, christelijk geïnspireerde school organiseren we acties binnen en buiten de school om onszelf en leerlingen te oefenen in de zorg voor mekaar en de medemens.