Vakspecifieke leerbegeleiding

Voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken, nood hebben aan een structurele aanpak van hun studie, of omwille van een of andere bijkomstige reden bijgewerkt moeten worden, richt onze school in de eerste graad het PlusProject in. In de tweede graad kunnen onze leerlingen ook rekenen op begeleiding en ondersteuning specifiek voor het vak wiskunde.

PlusProject

In het kader van het PlusProject voorzien we in de eerste graad op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45 uur begeleiding van leerkrachten Frans, Nederlands en wiskunde voor die leerlingen die ziek geweest zijn of die kampen met een structureel tekort voor één van die vakken.

De opzet van het PlusProject is om binnen het negende lesuur een structureel kader scheppen om verschillende aspecten van leerbegeleiding een plaats te geven, bijvoorbeeld door vraaggestuurde inhaallessen in te plannen, leerlingen de kans te geven te studeren onder begeleiding van een leerkracht, of het leergedrag van bepaalde leerlingen te observeren.

Leerlingen worden voor het PlusProject aangemeld bij de interne begeleiders, op initiatief van de klassenraad, de klassenleraar, vakleerkracht of socio-emotionele begeleider. Voor elke deelnemer wordt er een aangepast begeleidingsplan opgesteld, of het nu gaat om een leerling die slechts kort bijgewerkt moet worden voor een bepaald valk, of om een leerling met meer structurele studieproblemen en nood aan een meer doorlopende begeleiding.

Heb je het moeilijk met een vak? Zoek je naar de juiste studiemethode? Ben je lang ziek geweest en heb je achterstand opgelopen? Dat en nog veel meer zijn redenen om naar enkele lessen van het PlusProject te gaan.

Het PlusProject wordt dit schooljaar door de volgende leerkrachten verzorgd:

  • Algemeen: Petra Willems en Jonas Bijnens
  • Frans: Hilde Van Baelen en Hans Janssens
  • Nederlands: Lief Hoskens
  • Wiskunde: Greet Haesbrouck en Wendy De Volder

Begeleiding voor wiskunde

De leerkrachten wiskunde stelden de voorbije jaren vast dat het vak wiskunde voor sommige leerlingen in de tweede graad een uitdaging is waarbij zij ondersteuning en begeleiding kunnen gebruiken. Naar analogie met het PlusProject in de eerste graad bieden zij ook de kans aan leerlingen van de tweede graad om een remediëringsmoment te volgen.

In de eerste plaats gebeurt extra begeleiding voor wiskunde tijdens de lessen door de vakleerkracht, maar in samenspraak met de leerling kan de vakleerkracht hem of haar ook doorverwijzen naar dit remediëringsmoment, dat voorzien wordt op dinsdag en donderdag telkens van 12.25 uur tot 12.55 uur.

Tijdens dit moment kunnen de leerlingen vragen stellen over gemaakte toetsen en/of extra oefeningen. Deze oefeningen moeten zelfstandig voorbereid worden door de leerlingen.